Home

އުފެދުނު ތާރިޚު

2100 (4)
ޑިސެންބަރ (4)
2029 (13)
މޭ (3) ޖޫން (10)
2024 (7)
ޖޫން (7)
2019 (152)
ޖެނުއަރީ (102) ފެބްރުއަރީ (2) މާރޗް (40) އޭޕްރީލް (8)
2018 (1780)
ޖެނުއަރީ (87) ފެބްރުއަރީ (151) މާރޗް (74) އޭޕްރީލް (96) މޭ (95) ޖޫން (529) ޖުލައި (335) އޮގަސްޓް (84) ސެޕްޓެމްބަރ (122) އޮކްޓޯބަރ (149) ނޮވެމްބަރ (56) ޑިސެންބަރ (2)
2017 (1694)
ޖެނުއަރީ (93) ފެބްރުއަރީ (39) މާރޗް (218) އޭޕްރީލް (223) މޭ (50) ޖޫން (308) ޖުލައި (170) އޮގަސްޓް (51) ސެޕްޓެމްބަރ (135) އޮކްޓޯބަރ (109) ނޮވެމްބަރ (253) ޑިސެންބަރ (45)
2016 (1895)
ޖެނުއަރީ (79) ފެބްރުއަރީ (146) މާރޗް (157) އޭޕްރީލް (141) މޭ (15) ޖޫން (365) ޖުލައި (460) އޮގަސްޓް (86) ސެޕްޓެމްބަރ (1) އޮކްޓޯބަރ (287) ނޮވެމްބަރ (137) ޑިސެންބަރ (21)
2015 (1485)
ޖެނުއަރީ (19) ފެބްރުއަރީ (8) މާރޗް (69) އޭޕްރީލް (345) މޭ (226) ޖޫން (231) ޖުލައި (116) އޮގަސްޓް (20) ސެޕްޓެމްބަރ (112) އޮކްޓޯބަރ (47) ނޮވެމްބަރ (122) ޑިސެންބަރ (170)
2014 (509)
ފެބްރުއަރީ (5) މާރޗް (67) އޭޕްރީލް (3) ޖޫން (20) ޖުލައި (22) އޮގަސްޓް (3) ސެޕްޓެމްބަރ (24) އޮކްޓޯބަރ (144) ނޮވެމްބަރ (90) ޑިސެންބަރ (131)
2013 (699)
ޖެނުއަރީ (35) ފެބްރުއަރީ (10) މާރޗް (8) އޭޕްރީލް (20) މޭ (9) ޖޫން (210) ޖުލައި (272) އޮގަސްޓް (44) ސެޕްޓެމްބަރ (52) އޮކްޓޯބަރ (18) ޑިސެންބަރ (21)
2012 (401)
ޖެނުއަރީ (61) މާރޗް (48) އޭޕްރީލް (96) މޭ (24) ޖޫން (34) ޖުލައި (22) ސެޕްޓެމްބަރ (70) އޮކްޓޯބަރ (38) ނޮވެމްބަރ (2) ޑިސެންބަރ (6)
2011 (273)
ޖެނުއަރީ (9) ފެބްރުއަރީ (23) މާރޗް (86) އޭޕްރީލް (30) ޖުލައި (11) ސެޕްޓެމްބަރ (37) އޮކްޓޯބަރ (54) ޑިސެންބަރ (23)
2010 (478)
ޖެނުއަރީ (106) ފެބްރުއަރީ (22) މާރޗް (46) އޭޕްރީލް (69) މޭ (32) ޖޫން (22) އޮގަސްޓް (5) ސެޕްޓެމްބަރ (25) އޮކްޓޯބަރ (103) ނޮވެމްބަރ (8) ޑިސެންބަރ (40)
2009 (1426)
ޖެނުއަރީ (131) ފެބްރުއަރީ (113) މާރޗް (187) އޭޕްރީލް (283) މޭ (171) ޖޫން (113) ޖުލައި (145) އޮގަސްޓް (104) ސެޕްޓެމްބަރ (85) އޮކްޓޯބަރ (51) ނޮވެމްބަރ (7) ޑިސެންބަރ (36)
2008 (2593)
ޖެނުއަރީ (255) ފެބްރުއަރީ (172) މާރޗް (245) އޭޕްރީލް (118) މޭ (292) ޖޫން (462) ޖުލައި (337) އޮގަސްޓް (172) ސެޕްޓެމްބަރ (143) އޮކްޓޯބަރ (174) ނޮވެމްބަރ (137) ޑިސެންބަރ (86)
2007 (2858)
ޖެނުއަރީ (125) ފެބްރުއަރީ (52) މާރޗް (59) އޭޕްރީލް (121) މޭ (72) ޖޫން (643) ޖުލައި (896) އޮގަސްޓް (337) ސެޕްޓެމްބަރ (67) އޮކްޓޯބަރ (171) ނޮވެމްބަރ (132) ޑިސެންބަރ (183)
2006 (2195)
ޖެނުއަރީ (267) ފެބްރުއަރީ (197) މާރޗް (260) އޭޕްރީލް (198) މޭ (129) ޖޫން (288) ޖުލައި (398) އޮގަސްޓް (190) ސެޕްޓެމްބަރ (62) އޮކްޓޯބަރ (37) ނޮވެމްބަރ (56) ޑިސެންބަރ (113)
2005 (1694)
ޖެނުއަރީ (168) ފެބްރުއަރީ (61) މާރޗް (110) އޭޕްރީލް (149) މޭ (60) ޖޫން (256) ޖުލައި (171) އޮގަސްޓް (176) ސެޕްޓެމްބަރ (202) އޮކްޓޯބަރ (166) ނޮވެމްބަރ (64) ޑިސެންބަރ (111)
2004 (758)
ޖެނުއަރީ (123) ފެބްރުއަރީ (14) މާރޗް (10) އޭޕްރީލް (18) މޭ (14) ޖޫން (165) ޖުލައި (120) އޮގަސްޓް (27) ސެޕްޓެމްބަރ (25) އޮކްޓޯބަރ (134) ނޮވެމްބަރ (71) ޑިސެންބަރ (37)
2003 (336)
ޖެނުއަރީ (51) މާރޗް (13) މޭ (30) ޖޫން (43) ޖުލައި (24) އޮގަސްޓް (27) ސެޕްޓެމްބަރ (30) އޮކްޓޯބަރ (38) ނޮވެމްބަރ (68) ޑިސެންބަރ (12)
2002 (161)
ޖެނުއަރީ (119) ފެބްރުއަރީ (10) މާރޗް (9) އޭޕްރީލް (12) ސެޕްޓެމްބަރ (3) ނޮވެމްބަރ (8)
2001 (112)
ޖެނުއަރީ (32) ފެބްރުއަރީ (23) މާރޗް (24) އޭޕްރީލް (5) މޭ (5) ޖޫން (9) އޮގަސްޓް (7) ނޮވެމްބަރ (5) ޑިސެންބަރ (2)
2000 (20)
0 (6) ޖެނުއަރީ (1) ސެޕްޓެމްބަރ (7) އޮކްޓޯބަރ (6)
1980 (31)
ޖެނުއަރީ (31)
1899 (103)
ޑިސެންބަރ (103)
0000 (402)
0 (402)